39" Sienna Hops Stem

39" Sienna Hops Stem


Faux sienna hops stem. 39".