4.5" Round White Vase

4.5" Round White Vase


4.75 X 4.75 X 4.75