5.5" Modern Sedona Vase

5.5" Modern Sedona Vase


3.9 X 3.9 X 5.4