5" Round White Vase

5" Round White Vase


5.12 X 5.12 X 5.12