7" Glass bud Vase

7" Glass bud Vase


7 X 5.5 X 5.5