Rory Vase

Rory Vase


White stripe vase. 

Dimensions 4.13 X 4.13 X 5.91