Santa Mug

Santa Mug


5.75 X 4.25 X 3.50 ceramic mug.